Behandeling Mentaal-Emotieve Training

Mentaal-Emotieve Training (MET)

De Mentaal-Emotieve Training verschilt van de meeste andere methodes. Kenmerk van de behandeling is de diepgaande specialistische kennis van de behandelaars over de oorzaken van de klachten en de mogelijkheden deze op te lossen. De behandelaars beheersen een brede eclectische en integratieve benadering om optimaal te kunnen inspelen op de processen van hun cliënten, ook bij complexe klachten, en cliënten tijdens de sessie precies dat te bieden wat zij nodig hebben om hun problemen zelf op te lossen. De cliënt heeft met één therapeut te maken die alles kan aanbieden wat nodig is in het herstelproces. De ontwikkelde cliëntgerichte behandeling blijkt bij deze klachten effectiever te werken dan de klachtgerichte behandelingen. De goede resultaten die in de praktijk met deze methode bereikt worden, geven cliënten die lijden aan deze stoornissen goede perspectieven voor het bereiken van blijvende genezing

De Mentaal-Emotieve Training is een ervarings- en cliëntgerichte psychotherapeutische behandelvorm gebaseerd op een breed pallet aan methodieken. De methode is vooral gericht op de behandeling van mensen met een eet-, angst-, dwang- en/of identiteitsstoornis, maar is ook goed toe te passen bij minder ernstige klachten om het ontstaan van een stoornis voor te zijn. De methode is ontwikkeld vanuit het praktisch werken met mensen die deze klachten hebben. Vanuit de kennis, inzichten en ervaringen in de omgang met deze ernstige klachten kunnen Mentaal-Emotieve Trainers een brede en effectieve bijdrage leveren aan het oplossen van een breed scala aan menselijke problemen in de samenleving.

Doel en achtergrond van de Mentaal-Emotieve Training 

De behandeling richt zich op het herstellen van de eigenheid van de persoon, zodat deze zichzelf weer volledig kan aanvaarden als de persoon die hij van nature is en van daaruit kan leven. Daarmee heeft de persoon geen (onbewuste) vervangende doelen, compensaties of aanpassingen nodig om erkenning te krijgen. Vanuit die stelling is het onjuist om de persoon te laten luisteren naar de oplossingen zoals anderen die, vanuit hun eigen specifieke systemen, bedacht hebben. Om deze reden is de behandeling bij IMET individueelLees hier meer over de behandelvisie van IMET. Door niet de klacht te behandelen, maar de oorspronkelijke structuur van de persoon weer te activeren, kan de persoon de behoefte aan compensatiegedrag en aan vervangende doelen loslaten en afstand doen van de klachten. De persoon is pas volledig genezen als de klacht uit het hoofd is. Dat gebeurt als de persoon ervaart dat hij of zij er mag zijn zoals hij of zij is, zoals hij/zij gestructureerd is.

De behandelmethode is gestoeld op de volgende hoofdpijlers:

 1. Mensgericht: het totaal van de cliënt wordt aangesproken
 2. Stil luisteren: onvoorwaardelijk en diepgaand luisteren, onderzoeken en reageren
 3. Het onbewuste: zeer bepalend voor denken en handelen
 4. Overlevingsstrategieën: waardevol, maar ook belemmerend
 5. Individueel: individuele afstemming tussen cliënt en therapeut
 6. Eclectisch: meerdere technieken worden integraal toegepast 
 7. Comorbiditeit: alle klachten worden als een gezamenlijk proces behandeld
 8. Veroorzakers, instandhouders, gedrag: de behandeling richt zich op de keten van drijfveren en het gedrag

De basis van de Mentaal-Emotieve Training is terug te voeren tot vier achtergronden: 

 1. De psychologie, als wetenschap van de drijfveren die leiden tot gedrag;
 2. De filosofie, als onderzoeksmiddel voor het beantwoorden van de vraag of datgene wat 'geweten' wordt wel klopt in de context van de specifieke cliënt of nog houdbaar is na voortschrijdend inzicht;
 3. Maatwerk, als instrument om vanuit de cliëntenbehoefte het zorgaanbod op individueel niveau maximaal aan te passen;
 4. Voortschrijdend inzicht, het leerproces dat bij de cliënt plaatsvindt en dat ook bij de therapeut plaatsvindt als het opdoen van nieuwe ervaring.

Verloop van de behandeling

De Mentaal-Emotieve Training brengt de onderlinge relaties tussen het denken, voelen en handelen met elkaar in balans. Centraal staat het systeem van de cliënt. Luisteren, begrijpen en respecteren zijn de basis van de behandeling. De Mentaal-Emotieve Training stelt steeds de vraag hoe de klacht bij elke cliënt persoonlijk kon ontstaan en hoe deze ook weer vanuit de structuur van de persoon zelf kan worden opgelost. Deze persoonlijke benadering leidt tot genuanceerdere inzichten in de structuren van de klachten dan statistieken kunnen aantonen.

De behandeling begint met het creëren van veiligheid voor de cliënt. Daarna volgt het herscheppen van ordening in de beleving van de cliënt in de tijdseenheden 'hier & nu', 'verleden' en 'toekomst', en in het onderscheiden van 'ik' en 'de ander', waarschijnlijkheden en onwaarschijnlijkheden, logische en onlogische processen. Er wordt aandacht besteed aan het losmaken van de cliënt van haar innerlijke belemmerende factoren die de vermogens tot veranderingen in de weg staan. Deze belemmerende factoren samen noemen we de Innerlijke Dictator (de regelsystemen). We weten vrij goed hoe het gedrag van deze Innerlijke Dictator kan zijn en ook waar zijn zwakke punten liggen. Op grond van dit inzicht kunnen we de belemmerende factoren steeds effectiever veranderen in motiverende factoren. Daarmee stimuleren we de toegankelijkheid tot de eigen identiteit van de persoon. Dit vermindert de kans op terugval, en ook de stress en onrust bij de cliënt. In de praktijk van IMET blijkt dat alleen al het ontkrachten van de Innerlijke Dictator een opmerkelijke verbetering in het gedragspatroon van de cliënt geeft. 

Nadat de cliënt los is gekomen van de belemmerende invloedssfeer van de Innerlijke Dictator, kan zij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het veranderen van het gedrag. Voor een belangrijk deel is de dwangmatigheid daarvan dan al veranderd in een drang. Deze drang wordt steeds beter hanteerbaar. Het ongewenste gedrag wordt steeds makkelijker doorbroken door nieuwe ervaringen en overtuigingen.

Vervolgens worden het zelfvertrouwen en de eigen waarneming en interpretatie versterkt. Daaruit ontwikkelt zich weer de oorspronkelijke identiteit van de persoon en lost de klacht op. 

Werkwijze

IMET hanteert in haar behandelingen zowel klassieke als moderne behandeltechnieken en -methoden. Aspecten van de volgende methoden kunnen gehanteerd worden tijdens de behandeling: 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Assertiviteitstraining                                 

Transactionele Analyse (TA)

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Hypnotherapie

Psychosynthese

Psychomotorische therapie (PMT)

Imaginatietherapie

Timeline-therapie

Teken- en schilderexpressie

Ademtherapie

Relatietherapie

 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelmethoden bij diverse psychische klachten en wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit aangetoond. Deze therapie richt zich op het veranderen van gedachten en overtuigingen, met als doel dat emoties en het gedrag daardoor ook zullen veranderen. Bij IMET komen veel cliënten voor wie CGT alleen onvoldoende effect heeft gehad. IMET past deze therapie toe in combinatie met filosofie, waardoor een verdergaande vorm van CGT ontstaat. IMET ziet CGT alleen als onvoldoende toereikend voor complexere klachten.

Assertiviteitstraining

Assertiviteit heeft te maken met de manier van reageren op wensen en eisen van anderen en ook op verlangens van jezelf. Assertief gedrag is het op een goede manier omgaan met en uiten van je gevoelens en van daaruit doeltreffend opkomen voor je eigen wensen en belangen. Zeker wanneer je wat de ander wil belangrijker vindt dan wat je zelf wilt, zul je geneigd zijn subassertief te reageren. Als je te lang alleen maar doet wat de ander wil, zul je ook steeds minder weten wat je zelf eigenlijk wilt. Ook zul je merken dat je je minder goed gaat voelen, of zelfs dat je depressief wordt. Door assertiviteitstraining leer je beter rekening te houden met je eigen wensen en verlangens en leer je hier op een effectieve manier over te communiceren met je omgeving.

Transactionele Analyse (TA)

Transactionele Analyse biedt een goed kader voor de diagnostiek en het werken met zogenaamde deel- of subpersoonlijkheden. Transactionele Analyse valt onder de humanistische (positieve humane) psychologie. In de Transactionele Analyse staat de variërende samenstelling van persoonlijke kenmerken centraal, van waaruit een persoon reageert in interacties met personen in zijn omgeving. Een samenstelling van persoonlijke kenmerken wordt een ‘egotoestand’ genoemd.De Transactionele analyse onderscheidt drie egotoestanden: de innerlijke volwassene, het innerlijke kind en de innerlijke ouder. Een egotoestand is een totaliteit van samenhangende gedragingen, gedachten en gevoelens.

De begrippen ‘Volwassene’, ‘Kind’, en ’Ouder’ zijn niet meer dan etiketten op soorten gedragingen, gevoelens en gedachten. Het zijn geen fenomenen die duidelijk aanwijsbaar zijn of in de hersenen te lokaliseren zijn. De begrippen ‘Kind’ en ‘Ouder’ kunnen gezien worden als ‘echo's’ uit het verleden. De Transactionele Analyse helpt om inzicht te krijgen in emoties en gedrag en in wisselingen hierin.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP onderzoekt hoe mensen hun innerlijke beleving creëren. De centrale vraag daarbij is: hoe komt het dat iemand ervaart wat hij ervaart? Hoe ontstaan gedachten, gevoelens, overtuigingen? We zoeken naar patronen die zich in iemands beleving herhalen. Als we de samenhang tussen de elementen veranderen, ontstaat er een andere structuur. En een andere structuur leidt tot andere emoties en ander gedrag. Als het om een probleem gaat, wordt de structuur bestudeerd om die te veranderen.  

Neuro staat voor het uitgangspunt dat alles wat we doen, voelen en denken een product is van wat er in ons zenuwstelsel plaatsvindt. NLP gaat uit van een wisselwerking tussen ons centrale zenuwstelsel, onze zintuiglijke indrukken en onze subjectieve ervaring (onze gedachten, gevoelens en ervaringen). We organiseren onze zintuiglijke indrukken (onze neurologische processen dus) met behulp van de taal (linguïstiek). Die taalkundige organisatie resulteert in een wereldmodel: een samenhangend systeem van ideeën, herinneringen, verwachtingen en overtuigingen, dat ons in staat stelt binnenkomende informatie te verwerken.) De term programmeren slaat op het NLP-uitgangspunt dat we onze subjectieve ervaring zo kunnen organiseren dat we een bepaald effect bereiken of juist niet. Een nieuwe organisatie van dezelfde zintuiglijke indrukken leidt tot een nieuwe beleving en nieuwe mentale en gedragsmatige mogelijkheden.

Hypnotherapie

Hypnose is een veranderde bewustzijnstoestand die door bijna iedereen ervaren kan worden. Het is een ervaringstoestand waarin we, dankzij een toegenomen concentratie en beter toegankelijk voorstellingsvermogen, bepaalde doelen gemakkelijker kunnen bereiken dan in het gangbare dagelijkse bewustzijn. Het niveau waarop de meeste hypnotherapie wordt toegepast, is de lichte trance; de trance die vergelijkbaar is met als je helemaal meegenomen wordt in een verhaal uit een boek, of wat iemand je vertelt, of wat je op televisie volgt. Je wordt erdoor geabsorbeerd en alle gebeurtenissen uit je omgeving ontgaan je. Maar als iemand je roept, hoor je dat en je reageert daarop. Soms is je reactie even verstoord, alsof je toch uit een andere toestand moet terugkomen.

Mensen zijn erop gebouwd om op verschillende bewustzijnsniveaus gelijktijdig te werken. Denk maar eens aan autorijden of fietsen. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan. Je kunt in die tussentijd een gesprek voeren met iemand die met je meerijdt en toch kom je op de plek aan waar je zijn wilt. Op onbewust niveau heb je alle handelingen uitgevoerd die nodig waren om veilig op de plek van bestemming te komen.

Bij hypnosesessies ben je er altijd nog bij. Je kunt steeds controleren of je een antwoord wilt geven of niet. Het verschil met je dagelijkse bewustzijn ligt vooral in het uitschakelen van oneigenlijke argumenten. Je bent puur met jezelf bezig. Vaak is de reactie na een sessie: "maar ik was helemaal niet in trance, ik heb alles alleen maar bedacht. Ik was me helemaal en van alles bewust." Deze beleving klopt ook. Het aardige is dat de persoon veel dieper op dingen kon ingaan, vaak veel wijzere uitspraken doet dan dat hij of zij vanuit het dagelijkse bewustzijn zou kunnen.

Albert Schweitzer heeft eens gezegd: "Patiënten dragen hun eigen dokter in zich. Zij komen bij ons omdat zij de waarheid niet kennen. We zijn op ons best als we de geneesheer die in elke patiënt huist, de kans geven aan het werk te gaan." De stelling van Albert Schweitzer wordt in hypnotherapie telkens weer als waarheid bevestigd. De persoon weet op onbewust niveau wat er in het innerlijke systeem niet goed zit, en kan bijna altijd de meest adequate oplossing voor het probleem vinden. Vervolgens kan de hypnotherapeut ook weer in het onbewuste systeem van de persoon mogelijkheden oproepen, waarin weer de effectiefste oplossingen worden gevonden.

Psychosynthese

Psychosynthese beschouwt de mens als een groot totaal van delen, dat ook buiten zichzelf weer een totaal vormt met zijn omgeving.

Vanuit die eenheid kunnen delen worden waargenomen die afzonderlijk aangesproken worden, maar op dat aanspreekmoment wel degelijk een geheel blijven met het grote geheel. Voorbeeld: Jij bent niet je gedrag of je ziekte, maar je hebt ze. Bij IMET onderscheiden we de Innerlijke Dictator als apart persoonsdeel binnen de persoon. Door onderscheid te maken tussen de delen en er op een vernieuwende manier naar te kijken en mee om te gaan, kunnen vastgelopen structuren weer in beweging worden gezet.

Psychomotorische therapie (PMT)

Tijdens de psychomotorische therapie "krijgt men de gelegenheid om leerervaringen en correctieve emotionele belevingen op te doen". Het verschil met veel andere therapieën is dat die er niet alleen gepraat wordt, maar er een deel van de tijd dingen gedaan worden. Die dingen liggen op het gebied van beweging en lichaamservaring.

Bij beweging kun je denken aan oefensituaties uit de sport en het bewegingsonderwijs, bij lichaamservaring gaat het om het concentreren op de ervaring en beleving van het eigen lichaam. De psychomotorische therapie biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. Ook kunnen nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan worden.

Imaginatietherapie

Imaginatie verwijst naar verbeelding en voorstelling. Imaginatietherapie is de psychologische methode die rechtstreeks gebruik maakt van de verbeelding van mensen om tot inzichten in structuren en processen te komen, waardoor mensen uit een moeilijk bespreekbaar probleem geholpen kunnen worden. In imaginatietherapie wordt onder meer gebruik gemaakt van metaforen. Vaak wordt het toegepast in combinatie met hypnotherapie.

Timeline-therapie

We kunnen ons verleden en onze toekomst voorstellen als een lijn die door de tijd heen loopt. Sommigen zien het als een weg, anderen als een breed landschap en weer anderen als een totaal ruimtelijke omgeving.

We hebben verbindingen met de tijd. Als je morgen iets voor elkaar wilt hebben en het vergt enkele uren tijd, moet je er op tijd mee beginnen. Misschien nu al. Als je nu iets doet, heeft dat consequenties voor straks.

Op onbewust niveau kan binnen een bepaalde context, bijvoorbeeld eten, de relatie tussen nu en straks verstoord zijn. Frequent voorkomende eetbuien zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Geen grip hebben op gedrag omdat de gevolgen daarvan los lijken te staan.

Een verleden dat belastend is, kan de ontwikkeling van die persoon ernstig schaden. Oude overtuigingen blijven levend, er is weinig ruimte voor nieuwe gedachten en interesses. Wij functioneren omdat we een verleden hebben. We maken doorlopend gebruik van de kennis en de ervaringen van vroeger. We gaan door op eenmaal genomen beslissingen, vallen terug op de veiligheid van overtuigingen uit het verleden. Via de tijdlijn kunnen we ons gevoel over gebeurtenissen veranderen. We kunnen het gevoel over de ernst van de gebeurtenis toetsen en de hinderlijke vertekening reduceren tot een niveau dat ons beter past en waarschijnlijk ook dichter bij de werkelijke gebeurtenis ligt. We kunnen beslissingen en overtuigingen die we eens genomen of gekregen hebben ook reduceren tot een niveau waardoor we makkelijker nieuwe besluiten en overtuigingen kunnen nemen en krijgen.

Teken- en schilderexpressie

Soms schieten woorden tekort om iets tot uitdrukking te brengen. Soms kan iemand verbaal zo op slot zitten dat communicatie door middel van woorden niet meer mogelijk wordt. In veel gevallen kan zo iemand zich wel via kleuren en vormen symbolisch uitdrukken. Dan gaat het niet over schilder- of tekentalenten, maar over psychologische uitingsvormen.

Een geoefend schilder- en tekentherapeut kan verborgen verhalen uit de schilderingen of tekeningen halen door de persoon over diens uitingen te laten vertellen. Hiermee kunnen onbewuste drijfveren die tot bepaald gedrag leiden voor de cliënt zelf bewust worden gemaakt.

Ademtherapie

Ademtherapie stelt ademhaling centraal. Door veel aandacht te besteden aan ademhaling wordt het mogelijk gevoelens in ons lichaam te ervaren. Gevoelens zijn eigenlijk synoniem aan het beleven van het leven zelf. Als we van onszelf bepaalde gevoelens wel en andere niet mogen voelen, ontstaat een blokkade in onze levensenergie.

Het krijgen van meer inzicht in jezelf door middel van ‘verbonden’ ademhaling helpt emoties directer te voelen. Emoties vragen erom gehoord te worden, omdat ze je informatie geven over wat je wel en wat je niet wilt. Via het voelen van je emoties kom je erachter wie je echt bent. Ook kan ademtherapie angst en spanning helpen verminderen.

Relatietherapie

Relatietherapie is een therapie die gericht is op het oplossen van problemen in meestal intieme relaties. Doorgaans betreft het partnerrelaties of relaties tussen ouders en kinderen. Een uitgebreidere vorm is de gezinstherapie, waarbij het hele gezin betrokken wordt bij het herstellen van de relatieproblemen binnen het gezin.

Relatietherapie kan ook naar binnen toe worden toegepast, daar waar het gaat over innerlijke conflicten. Bij een identiteitsstoornis, of gedrag dat daaruit voortvloeit, waarin steeds een innerlijke onenigheid opspeelt, kan een vergelijkbare methode worden toegepast.

Het belangrijkste onderdeel van relatietherapie is dat beide partijen begrip krijgen voor elkaars belevingssysteem en beide partijen leren respect te krijgen voor elkaars belangen. Ook is relatietherapie gericht op het bevorderen van de onderlinge communicatie. Doel is dat beide partijen het gevoel hebben uiteindelijk als twee winnaars uit het probleem te komen.

 

Wil u meer weten over de inhoud van de Mentaal-Emotieve Training? Bekijk de boeken die over de Mentaal-Emotieve Training zijn verschenen.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.